Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Fattoria Felice. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Hassan Gamal ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
0
Hassan Gamal ti sta mandando un regalo GRATIS!
53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Fattoria Felice, , ,
คลิก
0
Fattoria Felice
53 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!, , ,
คลิก
0
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!
54 รายงานการประชุม 42 วินาที มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
54 รายงานการประชุม 42 วินาที มาแล้ว
Aiutami con un Ordine del Mercato e ricevi Ops GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aiutami con un Ordine del Mercato e ricevi Ops GRATIS!
4 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aiutami con un Ordine del Mercato e ricevi Ops GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aiutami con un Ordine del Mercato e ricevi Ops GRATIS!
4 ชั่วโมง 37 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!, , ,
คลิก
0
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!
4 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
4 ชั่วโมง 50 รายงานการประชุม มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
0
Unisciti Ora!
5 ชั่วโมง 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
0
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
6 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Esploriamo, , ,
คลิก
0
Esploriamo
6 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Cassa Aeroavventura!, , ,
คลิก
0
Cassa Aeroavventura!
7 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Cassa Aeroavventura!, , ,
คลิก
0
Cassa Aeroavventura!
7 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Produci Benzina nella Raffineria di Petrolio!, , ,
คลิก
0
Produci Benzina nella Raffineria di Petrolio!
8 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Rasi Maria ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
0
Rasi Maria ti sta mandando un regalo GRATIS!
8 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
8 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
0
Unisciti Ora!
9 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
La storia del Topolino Pittore!, , ,
คลิก
0
La storia del Topolino Pittore!
9 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
0
Unisciti Ora!
11 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marion Arsenault ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
0
Marion Arsenault ti sta mandando un regalo GRATIS!
12 ชั่วโมง 48 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
12 ชั่วโมง 49 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
13 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
0
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
15 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
1
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
16 ชั่วโมง 9 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
1
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
16 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
1
Unisciti Ora!
16 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Un Grande Risultato, , ,
คลิก
0
Un Grande Risultato
16 ชั่วโมง 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Strada del Successo, , ,
คลิก
0
Strada del Successo
16 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!, , ,
คลิก
0
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!
16 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!, , ,
คลิก
0
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!
17 ชั่วโมง 1 รายงานการประชุม มาแล้ว
Apri la Cassa del Tesoro!, , ,
คลิก
0
Apri la Cassa del Tesoro!
17 ชั่วโมง 1 รายงานการประชุม มาแล้ว
Esploriamo, , ,
คลิก
1
Esploriamo
17 ชั่วโมง 4 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
1
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
17 ชั่วโมง 5 รายงานการประชุม มาแล้ว
Cinzia Ferroni ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
0
Cinzia Ferroni ti sta mandando un regalo GRATIS!
17 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
1
Unisciti Ora!
18 ชั่วโมง 19 รายงานการประชุม มาแล้ว
Festa di Pasqua, , ,
คลิก
0
Festa di Pasqua
18 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
0
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!
19 ชั่วโมง 1 รายงานการประชุม มาแล้ว
La storia del Topolino Pittore!, , ,
คลิก
1
La storia del Topolino Pittore!
19 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
In su e in avanti!, , ,
คลิก
0
In su e in avanti!
20 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Francesco Greppi ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
0
Francesco Greppi ti sta mandando un regalo GRATIS!
22 ชั่วโมง 13 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
1
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
22 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
1
Unisciti Ora!
22 ชั่วโมง 27 รายงานการประชุม มาแล้ว
Strada del Successo, , ,
คลิก
0
Strada del Successo
22 ชั่วโมง 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Esploriamo, , ,
คลิก
1
Esploriamo
22 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
apps.facebook.com, , ,
คลิก
0
apps.facebook.com
23 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aeroavventura, , ,
คลิก
1
Aeroavventura
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
2
Unisciti Ora!
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
3
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
4
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
1 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
4
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Van Whistler ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
1
Van Whistler ti sta mandando un regalo GRATIS!
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Unisciti Ora!, , ,
คลิก
3
Unisciti Ora!
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Trofeo Sbloccato!, , ,
คลิก
4
Trofeo Sbloccato!
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Aeroavventura, , ,
คลิก
2
Aeroavventura
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
4
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Coco Nin-ouche ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
คลิก
1
Coco Nin-ouche ti sta mandando un regalo GRATIS!
1 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
4
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
3
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Esploriamo, , ,
คลิก
3
Esploriamo
1 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
คลิก
2
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Fattoria Felice ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Fattoria Felice ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Fattoria Felice ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Fattoria Felice รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Fattoria Felice Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Fattoria Felice ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Fattoria Felice. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Fattoria Felice. สงวนลิขสิทธิ์.


?>