Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Gardens of Time Hidden Object. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Terry completed the -Whirl of Time- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Whirl of Time- Quest in Gardens of Time!
2 Giờ 17 Phút trước đây
Terry completed the -Hastening Coincidence- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Hastening Coincidence- Quest in Gardens of Time!
2 Giờ 17 Phút trước đây
Terry completed the -Hand-Carved Log Bench- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Hand-Carved Log Bench- Quest in Gardens of Time!
2 Giờ 17 Phút trước đây
Terry completed the -3 Star Scavenging in the Woods Time Loop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -3 Star Scavenging in the Woods Time Loop- Quest in Gardens of Time!
2 Giờ 17 Phút trước đây
Terry completed the -Breaking News- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Breaking News- Quest in Gardens of Time!
2 Giờ 17 Phút trước đây
Carmie completed the -3 Star Watching The Parade- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star Watching The Parade- Quest in Gardens of Time!
8 Giờ 16 Giây trước đây
Carmie just completed the Sculpture Items Collection and got one The Library Lion., , ,
Nhấp chuột
0
Carmie just completed the Sculpture Items Collection and got one The Library Lion.
8 Giờ 16 Giây trước đây
Carmie completed the -Independence Day Predicaments- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Independence Day Predicaments- Quest in Gardens of Time!
8 Giờ 1 Phút trước đây
Carmie completed the -The Celebration of Freedom Set- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -The Celebration of Freedom Set- Quest in Gardens of Time!
8 Giờ 1 Phút trước đây
Carmie completed the -The Alchemist-s Nursery- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -The Alchemist-s Nursery- Quest in Gardens of Time!
8 Giờ 1 Phút trước đây
Carmie crafted an item in the Time Lab!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie crafted an item in the Time Lab!
8 Giờ 1 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -2 Star Bucharest Old Town Paradox- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -2 Star Bucharest Old Town Paradox- en Gardens of Time!
19 Giờ 8 Phút trước đây
Carmie completed the -3 Star Inside Space Needle Tower- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star Inside Space Needle Tower- Quest in Gardens of Time!
19 Giờ 53 Phút trước đây
Carmie got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!
20 Giờ 18 Phút trước đây
Carmie crafted an item in the Time Lab!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie crafted an item in the Time Lab!
20 Giờ 18 Phút trước đây
Carmie completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
20 Giờ 18 Phút trước đây
Carmie completed the -3 Star Independence Day Parade Time Warp- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star Independence Day Parade Time Warp- Quest in Gardens of Time!
20 Giờ 19 Phút trước đây
Carmie just completed the Sculpture Items Collection and got one The Library Lion., , ,
Nhấp chuột
0
Carmie just completed the Sculpture Items Collection and got one The Library Lion.
20 Giờ 19 Phút trước đây
Carmie completed the -3 Star Commander in Chief Time Loop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star Commander in Chief Time Loop- Quest in Gardens of Time!
20 Giờ 19 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Diminishing Tour- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Diminishing Tour- en Gardens of Time!
23 Giờ 22 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Ski Champion Cabin- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Ski Champion Cabin- en Gardens of Time!
23 Giờ 22 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Cities Excursion- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Cities Excursion- en Gardens of Time!
23 Giờ 22 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Hastening Coincidence- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Hastening Coincidence- en Gardens of Time!
23 Giờ 22 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Breaking News- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Breaking News- en Gardens of Time!
23 Giờ 22 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Whirl of Time- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Whirl of Time- en Gardens of Time!
23 Giờ 22 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -The Final Leg of the Tour- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -The Final Leg of the Tour- en Gardens of Time!
23 Giờ 23 Phút trước đây
Terry completed the -3 Star Carol Park Time Warp- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -3 Star Carol Park Time Warp- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Terry completed the -Ski Champion Cabin- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Ski Champion Cabin- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Terry completed the -Cities Excursion- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Cities Excursion- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Terry completed the -Diminishing Tour- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Diminishing Tour- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Terry completed the -2 Star Bucharest Old Town Paradox- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -2 Star Bucharest Old Town Paradox- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
¡Chelo mejoró su Guard Rune Hall al nivel 2 en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo mejoró su Guard Rune Hall al nivel 2 en Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Terry completed the -Saint Salvator Church- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Saint Salvator Church- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Terry completed the Saint Salvator Cathedral in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the Saint Salvator Cathedral in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Terry completed the -Saint Salvator Cathedral- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Saint Salvator Cathedral- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Carmie completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Carmie just completed the Moon Charms Collection and got one Moonkeeper Relics Store., , ,
Nhấp chuột
0
Carmie just completed the Moon Charms Collection and got one Moonkeeper Relics Store.
3 Ngày 15 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Mari found all of the hidden gifts in their garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari found all of the hidden gifts in their garden!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Terry completed the -Lookout Stop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Lookout Stop- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Terry completed the -Wheels Go Around- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Wheels Go Around- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Terry completed the -3 Star Brunch in a Boat Time Warp- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -3 Star Brunch in a Boat Time Warp- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Terry completed the -Odd Bargain- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Odd Bargain- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Jeffrey completed the Whitebear Castle in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the Whitebear Castle in Gardens of Time!
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Helen crafted an item in the Time Lab!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen crafted an item in the Time Lab!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Carmie crafted an item in the Time Lab!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie crafted an item in the Time Lab!
6 Ngày 12 Giờ trước đây
Mari found all of the hidden gifts in their garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari found all of the hidden gifts in their garden!
6 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -2 Star Groeninge Museum- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -2 Star Groeninge Museum- en Gardens of Time!
6 Ngày 23 Giờ trước đây
Terry completed the -Freewheeling- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Freewheeling- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 23 Giờ trước đây
Terry completed the -Museum of History- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Museum of History- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 23 Giờ trước đây
Terry completed the -2 Star Groeninge Museum- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -2 Star Groeninge Museum- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 23 Giờ trước đây
Carolyn scored 408,450 Points on the North Pole Express Time Loop Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 408,450 Points on the North Pole Express Time Loop Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Carmie just completed the Mykonos Gifts Collection and got one Mykonos Souvenir Stall., , ,
Nhấp chuột
0
Carmie just completed the Mykonos Gifts Collection and got one Mykonos Souvenir Stall.
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Carmie completed the -2 Star Smoky Mountains Time Loop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -2 Star Smoky Mountains Time Loop- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Carmie scored 451,380 Points on the Time Machine Hangar Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie scored 451,380 Points on the Time Machine Hangar Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Carmie completed the -Three Stars for A Street Stroll- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Three Stars for A Street Stroll- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Carmie completed the -Duplication Mystery- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Duplication Mystery- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Carmie completed the -Good as Gold- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Good as Gold- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 16 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Gardens of Time Hidden Object Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Gardens of Time Hidden Object liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Gardens of Time Hidden Object quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Gardens of Time Hidden Object Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Gardens of Time Hidden Object Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Gardens of Time Hidden Object mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Gardens of Time Hidden Object. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Gardens of Time Hidden Object. Tất cả các quyền..


?>