Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mob Wars La Cosa Nostra. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Haj needs help completing their Mushroom Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs help completing their Mushroom Calendar Challenge!
16 Giờ 29 Phút trước đây
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!
16 Giờ 29 Phút trước đây
You-re the best of the best and Haj wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Haj wants you in their Elite Mob!
16 Giờ 29 Phút trước đây
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Nico needs your expertise, help them Ambush the messenger at the meeting!!, , ,
Nhấp chuột
0
Nico needs your expertise, help them Ambush the messenger at the meeting!!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!, , ,
Nhấp chuột
2
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Michael in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
1
Enemies are on the doorstep. Help Michael in the Turf War!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Kim in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Kim in the Turf War!
4 Ngày 34 Phút trước đây
Roland needs your expertise, help them Hack their stolen laptop, download secret info.!, , ,
Nhấp chuột
0
Roland needs your expertise, help them Hack their stolen laptop, download secret info.!
4 Ngày 34 Phút trước đây
Roland is in a tight spot and needs your help with the High Roller Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Roland is in a tight spot and needs your help with the High Roller Challenge!
4 Ngày 34 Phút trước đây
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Jo Ca in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Jo Ca in the Turf War!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Sandrine needs your help, equip them with the Gilded Commode so they can fight better!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your help, equip them with the Gilded Commode so they can fight better!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Sandrine needs your expertise, help them Engage their guards in a fight!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your expertise, help them Engage their guards in a fight!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Michael wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Michael wants you in their Elite Mob!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Michael wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Michael wants you in their Elite Mob!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Michael wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Michael wants you in their Elite Mob!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael needs your expertise, help them Follow them through Madrid to their HQ.!
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!
5 Ngày 23 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their School-s Out Calendar in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their School-s Out Calendar in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their School-s Out Calendar in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their School-s Out Calendar in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan has Elite Mobster spots available!, , ,
Nhấp chuột
0
Megan has Elite Mobster spots available!
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their Summer Sizzle in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their Summer Sizzle in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their School-s Out Calendar in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their School-s Out Calendar in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Megan is requesting help for their Turf War in Mob Wars: La Cosa Nostra
6 Ngày 5 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
6 Ngày 11 Giờ trước đây
Hazel needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Hazel needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!
1 Tuần 1 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
1 Tuần 3 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!
1 Tuần 3 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Blackmail the shipping companies for millions.!
1 Tuần 22 Giờ trước đây
Katena needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!, , ,
Nhấp chuột
0
Katena needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Katena needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Katena needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Haj needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
You-re the best of the best and Haj wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Haj wants you in their Elite Mob!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Alice has defeated the Deadly Mime and is feeling generous, reap the rewards and collect now!, , ,
Nhấp chuột
0
Alice has defeated the Deadly Mime and is feeling generous, reap the rewards and collect now!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Haj needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs help completing their Apple Pickin- Calendar Challenge!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Family is our strength. Help Reggie defeat the Super Soldier!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Reggie defeat the Super Soldier!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Reggie in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Reggie in the Turf War!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Reggie needs your expertise, help them Stop assassins from killing your club president.!, , ,
Nhấp chuột
0
Reggie needs your expertise, help them Stop assassins from killing your club president.!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Help Reggie go that extra mile, give them a Energy Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Reggie go that extra mile, give them a Energy Boost!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Help Reggie go that extra mile, give them a Stamina Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Reggie go that extra mile, give them a Stamina Boost!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Kim needs your expertise, help them Create diversion, ignite gas tank.!, , ,
Nhấp chuột
0
Kim needs your expertise, help them Create diversion, ignite gas tank.!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Jo Ca needs your expertise, help them Your cover-s blown, avoid capture!!, , ,
Nhấp chuột
0
Jo Ca needs your expertise, help them Your cover-s blown, avoid capture!!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Roland in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Roland in the Turf War!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Roland needs your expertise, help them Kidnap a government scientist.!, , ,
Nhấp chuột
1
Roland needs your expertise, help them Kidnap a government scientist.!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Scuttle the ships and block the channel.!
1 Tuần 5 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mob Wars La Cosa Nostra Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mob Wars La Cosa Nostra liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mob Wars La Cosa Nostra quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mob Wars La Cosa Nostra Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mob Wars La Cosa Nostra Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mob Wars La Cosa Nostra mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mob Wars La Cosa Nostra. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mob Wars La Cosa Nostra. Tất cả các quyền..


?>