Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Farm Town. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Nhiều Farm Town Liên kết chỉ dành cho bạn bè. Chỉ có vài tác phẩm. 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
118

2 tháng 6 Ngày trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
77

2 tháng 2 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
45

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
36

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
25

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
24

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
16

2 tháng 3 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
16

2 tháng 4 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
13

2 tháng 4 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
11

2 tháng 4 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
10

2 tháng 4 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
10

2 tháng 4 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
9

3 tháng 7 Giờ trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
3

3 tháng 14 Giờ trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
6

3 tháng 14 Giờ trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
5

3 tháng 18 Giờ trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
6

3 tháng 18 Giờ trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
3

3 tháng 21 Giờ trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
3

3 tháng 1 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
3

3 tháng 1 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
4

3 tháng 1 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
5

3 tháng 2 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
4

3 tháng 2 Ngày trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
2

3 tháng 2 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
4

3 tháng 2 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
2

3 tháng 2 Ngày trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
9

3 tháng 2 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
5

3 tháng 3 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
3

3 tháng 3 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
2

3 tháng 3 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
1

3 tháng 3 Ngày trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
2

3 tháng 4 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
5

3 tháng 5 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
3

3 tháng 5 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
3

3 tháng 6 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
2

3 tháng 6 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
3

3 tháng 6 Ngày trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
3

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
6

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
4

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
6

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
5

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
5

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
3

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
3

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
1

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
4

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
6

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all products consumed by those clients. You will also rece,
Nhấp chuột
4

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
3

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , The Mayor will compensate you with 20% of all the products completed. You will also receive 3 XP for,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , Multiplayer Farming, Fishing and Factory game with 45 Farms, 1200 Levels and 600 Factories, Restaura,
Nhấp chuột
2

3 tháng 1 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Farm Town Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Farm Town liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Farm Town quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Farm Town Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Farm Town. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Farm Town. Tất cả các quyền..


?>