Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Farm Town. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Nhiều Farm Town Liên kết chỉ dành cho bạn bè. Chỉ có vài tác phẩm.



 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Giờ 37 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Giờ 37 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 48 x Yellowtail Sushi (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 48 x Yellowtail Sushi (12 batches)? YOU will get 50%!
5 Giờ 35 Phút trước đây
Can you send me ingredients to make 60 x Steamed Bread (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 60 x Steamed Bread (6 batches)? YOU will get 50%!
13 Giờ 23 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
21 Giờ 9 Phút trước đây
I received 1 FarmCash for completing quests in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I received 1 FarmCash for completing quests in FarmTown!
22 Giờ 38 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 48 x White Tea Blend (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 48 x White Tea Blend (12 batches)? YOU will get 50%!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I just earned -Level 585- in FarmTown with 30039115 XP points., , ,
Nhấp chuột
0
I just earned -Level 585- in FarmTown with 30039115 XP points.
1 Ngày 8 Giờ trước đây
I just earned -Level 1156- in FarmTown with 283187200 XP points., , ,
Nhấp chuột
0
I just earned -Level 1156- in FarmTown with 283187200 XP points.
1 Ngày 9 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 18 x Herb Butter (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 18 x Herb Butter (6 batches)? YOU will get 50%!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Ngày 3 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
I just earned -Level 959- in FarmTown with 135132013 XP points., , ,
Nhấp chuột
0
I just earned -Level 959- in FarmTown with 135132013 XP points.
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 24 x Diamond Vase (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 24 x Diamond Vase (12 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 200 x FarmTown Honey Beer (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 200 x FarmTown Honey Beer (4 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 30 x Crawfish Etouffee (6 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 24 x Firepot (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 24 x Firepot (24 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 600 x Variety Necklace (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 600 x Variety Necklace (24 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 90 x Missile Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 90 x Missile Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 68 x Fuel Tank (4 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 68 x Fuel Tank (4 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Ngày 13 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Ngày 16 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Ngày 16 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 120 x Strawb Banana Pancakes (12 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 120 x Strawb Banana Pancakes (12 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 160 x Parmesan (8 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 160 x Parmesan (8 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 336 x Red Ink (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 336 x Red Ink (24 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 72 x Yellow Mustard (24 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 72 x Yellow Mustard (24 batches)? YOU will get 50%!
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
3 Ngày 28 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
3 Ngày 29 Phút trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 90 x Conic Cone Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 90 x Conic Cone Fireworks (6 batches)? YOU will get 50%!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
1
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
I would like to hire you to work in my facilities in FarmTown!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Can you send me ingredients to make 90 x Rhubarb Pie (6 batches)? YOU will get 50%!, , ,
Nhấp chuột
0
Can you send me ingredients to make 90 x Rhubarb Pie (6 batches)? YOU will get 50%!
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!, , ,
Nhấp chuột
0
Please refer clients to my service facilities in FarmTown!
3 Ngày 11 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Farm Town Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Farm Town liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Farm Town quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Farm Town Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Farm Town. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Farm Town. Tất cả các quyền..


?>