Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Jet Set Party. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Rate this translation Bonus
6 Giờ 56 Phút trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
16 Giờ 43 Phút trước đây
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Rate this translation Bonus
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Collectionne et échange des images avec tes amis !, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Collectionne et échange des images avec tes amis ! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Rate this translation Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
4 Ngày 6 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
4 Ngày 9 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
4 Ngày 10 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Rate this translation Bonus
5 Ngày 6 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
5 Ngày 9 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
5 Ngày 14 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
5 Ngày 16 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
6 Ngày 16 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
6 Ngày 16 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
6 Ngày 20 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 8 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 9 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 13 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Tuần 16 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Tuần 16 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 17 Giờ trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 22 Giờ trước đây
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Jouer, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Jet Set Party, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Jet Set Party Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Rate this translation, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
0
Rate this translation Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
4
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
851578_658532827564064_147535058_n, Collectionne et échange des images avec tes amis !, ,
Nhấp chuột
4
851578_658532827564064_147535058_n Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Jet Set Party Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Jet Set Party liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Jet Set Party quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Jet Set Party Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Jet Set Party Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Jet Set Party mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Jet Set Party. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Jet Set Party. Tất cả các quyền..


?>